Technika z wychowaniem komunikacyjnym

Są to studia podyplomowe, nadające nową specjalność, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (...).

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

 •  odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 •  świadectwo potwierdzające przygotowanie pedagogiczne
 •  zgłoszenia dostępnego na naszej stronie,
 •  podpisanie umowy,
 •  1 zdjęcie (35 x 45 mm).

Słuchaczami studiów mogą być osoby z wykształcenie wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.

Czas trwania: 3 semestry (350 godzin  w tym 150 godzin praktyk)

Program studiów obejmuje:

 • Historia postępu technicznego
 • Dydaktyka przedmiotu technika
 • Technika w środowisku ucznia
 • Podstawy mechaniki, projektowanie i dokumentacja techniczna
 • Technologia obróbki materiałów
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Ergonomia , bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Wychowanie komunikacyjne
 • Technologia informacyjna
 • Praktyka

Opłaty:

 • Wpisowe: 250 zł
 • Czesne za jeden semestr: 1150 zł / przy wpłacie jednorazowej za trzy semestry 3250 zł /Opłata ratalna - 10 rat po 350 zł.

Adresaci: studia są przeznaczone dla nauczycieli i innych osób posiadających wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie wyższych studiów zawodowych /licencjat/ oraz uprawnienia pedagogiczne.

Studia  uruchamiamy w  marcu i  październiku.