Socjoterapia i elementy coachingu w edukacji

 

Są to studia podyplomowe, nadające nową specjalność, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (...).

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

  •  odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
  •  świadectwo potwierdzające przygotowanie pedagogiczne
  •  zgłoszenia dostępnego na naszej stronie,
  •  podpisanie umowy,
  •  1 zdjęcie (35 x 45 mm). 

 Słuchaczami studiów mogą być osoby z wykształcenie wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.

Czas trwania: 3 semestry (390 godzin + 180 godzin praktyk)

Celem studiów „Socjoterapia i elementy coachingu w edukacji ” jest nabycie umiejętności, kompetencji i uprawnień do pracy na stanowisku socjoterapeuty.

Program studiów

1. Przygotowanie psychologiczno- pedagogiczne specjalne: resocjalizacja i profilaktyka społeczna.

2. Psychopatoligia.

3. Odpowiedzialność prawna nieletnich, prawa dziecka.

4. Systemy oraz instytucje prewencyjne , kontroli społecznej, resocjalizacyjne, socjoterapeutyczne.

5. Etyka zawodu socjoterapeuty.

6. Dydaktyka specjalna.

7. Metody pracy z uczniami zgrożonymi niedostosowaniem społecznym.

8. Rola ucznia i nauczyciela.

9. Trening interpersonalny.

10. Warsztat pracy z klientem indywidualnym,  z rodziną ,  z grupą.

11. Model coachingu edukacyjnego, specyfika pracy w srodowisku szkolnym.

12. Coaching indywidualny i grupowy.

13. Praktyka

Perspektywy zawodowe
Absolwenci studiów podyplomowych będą przygotowani m.in. do: racy jako nauczyciel socjoterapeuta  (szkoły, internaty, ośrodki wychowawcze, świetlice, ośrodki psychoedukacyjne, osrodki pomocy społecznej, domy dziecka .....).

 Opłaty za studia : Wpisowe  250 zł  + 1500 zł czesne za jeden semestr ( studia trwają trzy semestry ) , lub

czesne – 4200 zł , / opłatę jednorazową za trzy semestry /.

 Opłata ratalna - 10 rat po 460 zł.

Studia  uruchamiamy w marcu i  październiku.