Arteterapia i coching w edukacji

                                    

 Są to studia podyplomowe, nadające nową specjalność, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (...).

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
  • świadectwo potwierdzające przygotowanie pedagogiczne
  •  zgłoszenia dostępnego na naszej stronie,
  •   podpisanie umowy,
  •  1 zdjęcie (35 x 45 mm). 

 Słuchaczami studiów mogą być osoby z wykształcenie wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.

Czas trwania: 3 semestry (390 godzin + 180 godzin praktyk)

Program studiów

Moduł I

Arteterapia

1. Trening interpersonalny z elementami treningu intrapsychicznego.

2. Arteterapia, edukacja , rozwój.

3. Dziedziny sztuki wykorzystane w arteterapii.

4. Psychologia twórczości.

5. Etyka zawodu.

6. Sztuka w rozwoju człowieka.

7. Arteterapia w rozwoju własnym i klientów.

8. Analiza kondycji psychicznej klienta i planowanie dróg rozwoju.

10. Warsztat pracy z klientem indywidualnym ( rodzina , grupa ).

Moduł II

Coach

1. Model coachingu edukacyjnego, specyfika pracy w srodowisku szkolnym.

2. Coaching indywidualny i grupowy.

3. Umiejętności cacha, teoria i warsztaty praktyczne.

4. Studia przypadku.

5. Inteligencja Emocjonalna.

6. Kodeks etyczny coacha.

7. Sztuka zarządzania własną energią w życiu codziennym.

9. Strategie planowania i osiągania wyznaczonych celów.

10. Zestaw technik i narzędzi w pracy cocha.

Perspektywy zawodowe

Celem studiów „Arteterapia i  coaching w edukacji ” jest nabycie umiejętności, kompetencji i uprawnień do pracy jako coach- arterapeuta .
Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują dodatkowe kwalifikacje do pracy z rodzinami oraz będą przygotowani m.in. do: pracy jako nauczyciel arteterapeuta w szkołach i placówkach oświatowych  (szkoły, internaty, ośrodki wychowawcze, świetlice, ośrodki psychoedukacyjne, ośrodki pomocy społecznej, domy dziecka  itp.).

 Opłaty za studia : Wpisowe  250 zł  + 1500 zł czesne za jeden semestr ( studia trwają trzy semestry ) , lub czesne – 4200 zł , / opłatę jednorazową za trzy semestry /.

 Opłata ratalna - 10 rat po  460 zł.

Studia  uruchamiamy w   marcu i październiku.