Bezpieczeństwo i higiena pracy


Słuchaczem może być każdy absolwent szkoły wyższej, który chce podjąć pracę związaną z bezpieczeństwem i higieną pracy (w służbie BHP, PIP) i w wielu innych dziedzinach związanych z ochroną człowieka w środowisku pracy.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

  •  odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia,
  •  zgłoszenia dostępnego na naszej stronie,
  •  podpisanie umowy,
  •  1 zdjęcie (35 x 45 mm)

 Cel studiów
Celem studiów jest przygotowanie uczestników, według standardów europejskich, do pracy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do pracy w służbie BHP w aspekcie zaznajomienia z podstawami i metodami analizy i oceny ryzyka zawodowego, przewidywania i rozpoznawania zagrożeń w środowisku pracy a także ich eliminowania i zmniejszenia. Założeniem studiów jest, aby absolwenci na podstawie zdobytej wiedzy podczas studiów podyplomowych potrafili pomóc przedsiębiorstwom przygotować się do polskich i unijnych procedur regulujących obszar BHP oraz przyczynić się do wzrostu ich konkurencyjności. Projekt kierowany jest do firm chcących wdrożyć systemy zarządzania wg norm OHSAS 18001, BS 8800 a także PN-N 18001. Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie BHP daje uprawnienia do objęcia stanowisk od specjalisty do głównego specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

W programie :
prawna ochrona pracy, fizjologia pracy, psychologia pracy, socjologia pracy, ergonomia, ocena ryzyka zawodowego i zarządzanie bhp,

zagrożenia urazowe, mechaniczne, elektryczne, zagrożenia chemiczne i biologiczne, zasady stosowania ochron indywidualnych,

wypadki przy pracy i choroby zawodowe, ekonomiczne i społeczne aspekty bhp, bezpieczeństwo i higiena pracy w procesie projektowania

i uzytkowania maszyn oraz innych urządzeń technicznych, ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa, zasady ratownictwa medycznego,

popularyzacja bhp oraz organizacja i metody szkolenia, ochrona środowiska naturalnego w tym poważne awarie przemysłowe.

Organizacja studiów
Studia trwają dwa semestry i obejmują 240 godzin. Zajęcia odbywają się co drugą sobotę i niedzielę w godz. 8.30 – 15.00.

Opłaty:

  • Wpisowe: 300 zł
  • Czesne za jeden semestr: 2200 zł / przy wpłacie jednorazowej za dwa semestry 3800 zł / Opłata ratalna - 8 rat po  650 zł.

Studia  uruchamiamy w  marcu i  październiku.