Edukacja i rehabliltacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Studia podyplomowe  prowadzone są zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania, kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

 •  odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia,
 •  świadectwo potwierdzające przygotowanie pedagogiczne
 •  zgłoszenia dostępnego na naszej stronie,
 •  podpisanie umowy,
 •  1 zdjęcie (35 x 45 mm).

  Studia trwają trzy semestry - 390 godzin + 180 godzin praktyk i mają charakter kwalifikacyjny, uprawniając do pracy w placówkach ogólnych , specjalnych i integracyjnych.

Adresaci studiów

Słuchaczami studiów mogą być osoby z wykształcenie wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.

 Zakres tematyczny studiów

  • Podstawowe problemy  i subdyscypliny pedagogiki specjalnej
  • Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie ( oligofrenopedagogika) 
  • Podstawy  psychologii klinicznej i psychopatologii
  • Prawne aspekty edukacji i rehabilitacji osób ze spektrum zaburzeń autystycznych
  • Diagnoza funkcjonalna osób ze spektrum zaburzeń autystycznych
  • Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
  • Wspomaganie rodziny dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych
  • Psychologiczne uwarunkowania edukacji i terapii osób z autyzmem
  • Komunikacja alternatywna i wspomagajaca w pracy z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych
  • Metodyka kształcenia uczniów ze spektrum zaburzeń autystycznych
  • Terapia behawioralna w pracy z osobami  ze spektrum zaburzeń autystycznych. 
  •  Wczesne wykrywanie zaburzeń autystycznych i wspomaganie rozwoju dziecka
  • Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji uczniów z ASD
  • Podstawowe informacje na temat pracy z uczniami ze spektrum zaburzeń autystycznych.
  • Rewalidacja indywidualna dzieci z niepełnosprawności aintelektualną
  • Usprawnienie komunikacji społecznych dzieci z ASD
  • Praktyka
   Opłaty za studia :

Wpisowe  250 zł  + 1150 zł czesne za jeden semestr ( studia trwają trzy semestry ) , 3250 zł , opłata jednorazowa za trzy semestry  ;

opłata ratalna za studia wynosi 350 zł ( 10 rat ).

Kadra: wybitni i doświadczeni eksperci, w tym pedagodzy i psychologowie w zakresie oligofrenopedagogiki i pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną.

Studia  uruchamiamy :   marzec , październik