Oligofrenopedagogika - Edukacja , rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin studiów spełniają wszystkie wymagania dotyczące kształcenia nauczycieli na studiach podyplomowych, określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07. 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, jak również Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

 •  odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 •  świadectwo potwierdzające przygotowanie pedagogiczne
 •  zgłoszenia dostępnego na naszej stronie,
 •  podpisanie umowy,
 •  1 zdjęcie (35 x 45 mm).

 Adresaci studiów

Słuchaczami studiów mogą być osoby  z wykształceniem wyższym ( licencjackie lub magisterskie ), które posiadją przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.

 Studia trwają trzy semestry i mają charakter kwalifikacyjny, uprawniając do pracy w placówkach ogólnych , specjalnych i integracyjnych.

Studia dają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela  w:

- placówkach dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną  (upośledzeniem umysłowym) w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, w tym: przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych,  gimnazjach specjalnych,  szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych specjalnych ośrodkach wychowawczych, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy;

- placówkach dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, w tym :  placówkach realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki, placówkach organizujących zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.

- nauczyciela wspierającego – posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego w przedszkolach integracyjnych, w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, w ogólnodostępnych szkołach podstawowych z oddziałami integracyjnymi i w szkołach podstawowych integracyjnych

 Program studiów

 • Podstawowe problemy  i subdyscypliny pedagogiki specjalnej.
 • Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie ( oligofrenopedagogika).
 • Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i psychopatologii.
 • Podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej osobom niepełnosprawnym.
 • Podstawy teoretyczno-metodyczne terapii pedagogicznej
 • Wprowadzenie do integracji sensorycznej.
 • Metodyka nauczania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.
 • Metodyka nauczania  niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.
 • Metodyka zajęć rewaldacyjno-wychowawczych dla niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim.
 • Wprowadzenie do edukacji i terapii osób z autyzmem - metody pracy.
 • Formy i metody terapii pedagogicznej ( arteterapia,  kinezyterapia )
 • Rewalidacja indywidualna
 • Wady wymowy i wspomaganie rozwoju mowy
 • Diagnoza i metodyka pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się matematyki.
 • Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
 • Praktyka pedagogiczna

 Czas trwania: 3 semestry ( 390 godzin + 180 godzin praktyk ) 

Opłaty:

 • Wpisowe: 250 zł
 • Opłata za 1 semestr: 1150 zł / przy jednorazowej opłacie koszt studium wynosi 3250 zł /Opłata ratalna za studia  10 x 350 zł .

Kadra: wybitni i doświadczeni eksperci, w tym pedagodzy i psychologowie w zakresie oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej.

Studia  uruchamiamy :  marzec, październik.