Doradztwo zawodowe i edukacyjne

                                          

 Studia podyplomowe w zakresie Doradztwa zawodowego  i edukacyjnego powstały jako odpowiedź na dynamiczne zmiany na rynku pracy, rozwój firmy oraz nowych stanowisk pracy.. Słuchacze studiów podyplomowych  pomogą określić potencjał zawodowy innych ,nauczą się efektywnie planować i doradzać w zakresie kariery zawodowej zarówno uczniom czy studentom, na początku drogi zawodowej, jak i osobom starszym, udzielając wsparcia m.in. przy wyborze pracy, kursów, studiów.

Słuchaczami studiów mogą być osoby z wykształcenie wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

  •  odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
  •  świadectwo potwierdzające przygotowanie pedagogiczne
  •  zgłoszenia dostępnego na naszej stronie,
  •  podpisanie umowy,
  •  1 zdjęcie (35 x 45 mm).

  Studia podyplomowe  Doradztwo zawodowe i edukacyjne  nadają kwalifikacje do pracy w charakterze szkolnego doradcy zawodowego. Ukończenie studiów trwających 3 semestry równoznaczne jest ze zdobyciem uprawnień do pracy na stanowisku doradcy zawodowego w szkołach  (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 25.07.2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

 Program studiów :

1. Psychologiczne i  pedagogiczne podstawy doradztwa zawodowego.

2. Elementy psychologii pracy i doboru zawodowego.

3. Planowanie i zarządzanie karierą edukacyjno-zawodową doradcy zawodowego.

4. Metodyka pracy doradcy zawodowego – praca indywidualna i grupowa.

5. Metody, techniki i narzędzia doradcy zawodowego .

6. Podstawowe problemy i subdyscypliny pedagogiki specjalnej.

7. Doradztwo i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych.

8. Podstawy zawodoznawstwa, klasyfikacja zawodów i specjalności .

9. System kształcenia zawodowego i potwierdzania kwalifikacji zawodowych   – metody opisu zawodów.

10. Doradztwo i poradnictwo międzykulturowe , poradnictwo indywidualne i grupowe.

11. Poradnictwo zawodowe oraz rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej.

12. Nowoczesne zarządzanie kapitałem ludzkim .

13. Metody rekrutacji i selekcji pracowników  , trening autoprezentacji.

14. Instytucjonalna obsługa rynku pracy.

15. Warsztat pracy grupowej – trening komunikacji interpersonalnej w poradnictwie zawodowym.

16.Technologia informacyjna w doradztwie zawodowym.

17. Zasady ochrony bhp i p.poż , udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

18. Praktyka zawodowa.

 

  OPŁATY ZA STUDIA

  • Wpisowe: 250 zł.
  • Czesne za jeden semestr: 1150 zł  ,  przy wpłacie jednorazowej z trzy semestry  3250 zł
  • Opłata ratalna - 10 rat po 350 zł.
  • Czas trwania  3 semestry - 380 godzin + 150 godzin praktyk

 Studia uruchamiamy w  marcu i  październiku.