Psychologia interwencji i zrządzania kryzysem

                                                   

 

Są to studia podyplomowe, nadające nową specjalność, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (...).

Studia skierowane są do absolwentów takich kierunków jak: psychologia, pedagogika, resocjalizacja, socjologia, prawo, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie. Dla osób pragnących zdobyć kompetencje specjalistyczne w sytuacji wystąpienia nagłych okoliczności, zagrażających stabilności w funkcjonowaniu instytucji, organizacji.

Absolwenci studiów podyplomowych będą posiadali wiedzę i profesjonalne przygotowanie do prowadzenia wczesnej interwencji i diagnozy osób dotkniętych kryzysami o zróżnicowanej etiopatogenezie i symptomatologii. Ponadto będą animatorami profesjonalnej współpracy ośrodków i instytucji zaangażowanych w sytuacje szeroko rozumianej interwencji i pomocy poszkodowanym i potrzebującym wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

Absolwenci studiów z zakresu interwencji i zarządzania będą mogli podejmować pracę, jako niezależni konsultanci, bądź członkowie zespołów kryzysowych. Mogą stanowić także wartościowy wkład w zachowaniu stabilności instytucji, w której obecnie świadczą pracę.

Warunki zaliczenia

 • minimum 90% obecności na zajęciach,
 • zaliczenie poszczególnych zajęć w ramach studiów,
 • egzamin dyplomowy- studium przypadku - projekt interwencji kryzysowej.

 

Program  studiów

Tematyka studiów jest interdyscyplinarna i obejmuje wiedzę z zakresu stosowanej psychologii klinicznej, psychologii traumy, psychologii społecznej zorientowanej na psychologię konfliktów i kryzysów oraz psychoprofilaktykę.

Szczególny nacisk położony zostanie na następujące zagadnienia:

 1. psychologicznych aspektów zdrowia i choroby - schorzeń psychosomatycznych i somatycznych, adaptacji do choroby i radzenia sobie z chorobą, podnoszenia jakości życia oraz promocji zachowań prozdrowotnych,
 2. uwarunkowań i mechanizmów zachowań agresywnych i przemocowych, zwłaszcza wśród młodzieży, możliwości zapobiegania ich kształtowania się i resocjalizacji,
 3. uwarunkowań i mechanizmów procesów adaptacji do sytuacji trudnej, przewartościowania i uruchomienia czynników autoregulacyjnych
 4. mechanizmów zmiany zachowania i osobowości w kontekście efektywności oddziaływania psychologicznego

    Czas trwania: 3 semestry (370 godzin + 150 godzin praktyk)

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

 •  odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 •  świadectwo potwierdzające przygotowanie pedagogiczne
 •   zgłoszenia dostępnego na naszej stronie,
 •   podpisanie umowy,
 •   1 zdjęcie (35 x 45 mm).

Opłaty za studia prosimy wpłać na konto  : 

 Centrum Szkolenia Zawodowego

 02-495 Warszawa ul  Dzieci Warszawy 42 

  Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie

39 8931 0003 0733 5281 2000 0001

 Opłaty:

 • Wpisowe: 250 zł
 • Czesne za jeden semestr: 1500 zł / przy wpłacie jednorazowej za trzy semestry 4200 zł /Opłata ratalna - 10 rat po 460 zł.

Studia  uruchamiamy w  marcu i  październiku.