Organizacja i zarządzanie oświatą

 

Są to studia podyplomowe, nadające nową specjalność, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (...)

Słuchaczami studiów mogą być osoby z wykształcenie wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.

Czas trwania: 2 semestry (240 godzin + 60 godzin praktyk)

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

 •  odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 •  świadectwo potwierdzające przygotowanie pedagogiczne
 •   zgłoszenia dostępnego na naszej stronie,
 •   podpisanie umowy,
 •   1 zdjęcie (35 x 45 mm).

Program studiów

 • prawo oświatowe i prawo pracy
 • standardy edukacji-reforma systemu oświaty
 • organizacja i zarządzanie oświatą
 • socjologia organizacji i zarządzania
 • psychologia w kierowaniu placówką oświatową
 • kierowanie i administrowanie placówką oświatową
 • projektowanie programu placówki oświatowej
 • nadzór pedagogiczny i awans zawodowy nauczyciela
 • emisja głosu
 • zasady ochrony bhp i ppoż, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
 • seminarium dyplomowe
 • praktyka kierownicza

Opłaty:

 • Wpisowe: 250 zł
 • Czesne za jeden semestr: 1500 zł / przy wpłacie jednorazowej za dwa  semestry 2800 zł /Opłata ratalna - 10 rat po  350 zł.

Adresaci: studia są przeznaczone dla nauczycieli i innych osób posiadających wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie wyższych studiów zawodowych /licencjat/ oraz uprawnienia pedagogiczne.

Studia  uruchamiamy w  marcu i  październiku.