Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela

 

Są to studia podyplomowe, nadające nową specjalność, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (...).

Studia są przeznaczone dla nauczycieli i innych osób ,  ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych.

Czas trwania: 3 semestry (540 godzin +150 godzin praktyk pedagogicznych.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

 •  odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 •   zgłoszenia dostępnego na naszej stronie,
 •   podpisanie umowy,
 •   1 zdjęcie (35 x 45 mm),

 Program studiów

 • Psychologia ogólna z elementami psychologii społecznej
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • Pedagogika ogólna
 • Pedagogika - wybrane zagadnienia z teorii wychowania
 • Podstawy wiedzy o wychowaniu i nauczaniu w szkole
 • Biomedyczne podstawy rozwoju dziecka
 • Podstawy prawne edukacji
 • Komunikacja interpersonalna w środowisku szkolnym i pozaszkolnym
 • Dydaktyka
 • Metodyka przedmiotowa
 • Podstawowe problemy i subdyscypliny pedagogiki specjalnej
 • Metody  diagnozy i wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela
 • Diagnoza, kontrola i ocenianie pracy ucznia
 • Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologia informacyjna
 • Emisja głosu
 • Zasady ochrony bhp i ppoż , udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Praktyka pedagogiczna

 Opłaty:

 • Wpisowe: 250 zł
 • Czesne za jeden semestr: 1150 zł / przy wpłacie jednorazowej za trzy semestry 3250 zł / Opłata ratalna - 10 rat po  350 zł.

Adresaci: studia są przeznaczone dla nauczycieli i innych osób posiadających wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie wyższych studiów zawodowych /licencjat/.

Studia  uruchamiamy w  marcu i październiku