Pracownik administracyjno-biurowy

Czas trwania:   40 godzin

Koszt: 700 zł od osoby

 Program kursu:

Cel kursu: Przygotowanie uczestników  kursu do pracy administracyjno- biurowej.

I Technika biurowa

  • Urządzenia i sprzęt biurowy.
  • Internet.
  • Redagowanie pism.
  • Organizacja pracy biurowej.
  • Organizacja obiegu dokumentów.

II. Kadry i płace

  • Rodzaje umów o pracę
  • Płace i system wynagrodzeń.

III. Prawo pracy

  • Wprowadzenie do prawa pracy.
  • Obowiązki i odpowiedzialność pracownika.
  • Przepisy BHP.