Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

Są to studia podyplomowe, nadające nową specjalność, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (...).

 Ukończenie studiów zgodnie rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci daje nauczycielom kwalifikacje do diagnozy i wsparcia rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole oraz do współpracy z rodziną dziecka. Daje również kwalifikacje do pomocy dzieciom ujawniającym nietypowe potrzeby edukacyjne (trudności w mówieniu, pisaniu, czytaniu, w nauce matematyki, z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego itp.).

 Absolwent studiów zdobywa uprawnienia do pracy w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju, organizowanych w żłobkach, przedszkolach, w tym integracyjnych, w szkołach podstawowych, w tym integracyjnych, szkołach  specjalnych i specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych oraz w  poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie z wynikiem pozytywnym zaliczeń i egzaminów przewidzianych planem studiów, zaliczenie indywidualnej praktyki, napisanie pracy dyplomowej i zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego (prezentacja pracy dyplomowej i jej obrona).

Wymagane dokumenty:

  •  odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia,
  •  świadectwo potwierdzające przygotowanie pedagogiczne
  •  zgłoszenia dostępnego na naszej stronie,
  •  podpisanie umowy,
  •  1 zdjęcie (35 x 45 mm).

Opłaty za studia prosimy wpłać na konto  : 

 Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „ Cogito "

 02-495 Warszawa ul  Dzieci Warszawy 42

 Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie

 86 8931 0003 0739 6165 2000 0001  

 ( na przelewie należy podać  kierunek i semestr studiów )

 Adresaci

Słuchaczami studiów mogą być osoby z wykształcenie wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.

Program studiów

 Program studiów obejmuje łącznie 390 godzin,(przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne i dydaktyka specjalna)  oraz  seminarium dyplomowe.

Zgodnie ze nowymi standardami kształcenia nauczycieli  (Rozporządzenie MNiSWz dnia 25.07.2019) słuchacze zobligowani są do odbycia praktyk w wymiarze 180 godzin.

Zakres treści programowych obejmuje:

- Teoretyczne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji (pedagogika specjalna, psychologia rozwoju małego dziecka, medyczne aspekty zaburzeń)
- Organizacja wczesnego wspomagania i pracy z rodziną (podstawy prawne, organizacja i standardy wczesnego wspomagania, diagnoza funkcjonalna, indywidualne programy terapii)
- Teoretyczne i praktyczne podstawy wspomagania rozwoju dziecka z uszkodzonym wzrokiem, słuchem, wspomaganie rozwoju intelektualnego, rozwoju mowy, rozwoju ruchowego, praca z dzieckiem z upośledzeniami sprzężonymi.
- Wybrane formy terapii ( np. Integracja sensoryczna, Kinezjologia Edukacyjna,  Artreterapia).

Charakter studiów

Podyplomowe studia kwalifikacyjne – trzy semestralne.

Czas trwania

Studia realizowane będą jako trzysemestralne. Uczestnicy studiów będą aktywnie uczestniczyć w przewidzianych planem wykładach, ćwiczeniach oraz w zajęciach warsztatowych i seminaryjnych.Zjazdy będą się odbywały  co dwa tygodnie w soboty i niedziele .

Opłaty

Opłata wpisowa: 250 zł. Opłata za 1 semestr 1300 zł. (przy jednorazowej opłacie  za trzy semestry koszt studium wynosi 3600 zł).

Opłata ratalna za studia wynosi 440 (10 rat)

 

Kadra

Wybitni i doświadczeni eksperci, w tym pedagodzy i psychologowie w zakresie edukacji początkowej i terapii pedagogicznej.

Kontakt

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „ Cogito „ w Warszawie ul. Dzieci Warszawy 42,

Dział Rekrutacji ul. Plac Czerwca 1976r nr 7 pokój 51 Tel. 22 391 57 21 ; e-mail: osrodek@csz.waw.pl

 

Studia  uruchamiamy dwa razy w roku akademickim ( październik, luty - marzec )