Specjalista administracyjno-biurowy

Czas trwania: 120 godzin

Koszt: 1200 zł od osoby ( Opłata ratalna za kurs 425 zł  - 3 raty )

 Program kursu:

Cel kursu: Przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy w przedsiębiorstwach działających na terenie Unii Europejskiej.

I. Podstawy rachunkowości i finansów

 • Podstawy rachunkowości.
 • Środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe.
 • Obrót materiałowy.
 • Składniki majątku trwałego objęte systemem amortyzacyjnym.
 • Operacje gospodarcze - klasyfikacja i charakterystyka.
 • Zasady ewidencji na kontach księgowych.
 • Aktywa i pasywa jednostki gospodarczej.
 • Zasady rozliczeń podatkowych.
 • Ewidencja materiałów, towarów oraz wyrobów gotowych.
 • Ewidencja kosztów.
 • Przychody i koszty ze sprzedaży.
 • Kapitały, rezerwy i fundusze.
 • Bilans, rachunek zysków i strat.
 • Sprawozdawczość finansowa.
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów.

II. Technika biurowa

 • Urządzenia i sprzęt biurowy.
 • Podstawy obsługi komputera.
 • Edytor tekstu Microsoft Word.
 • Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel.
 • Internet.
 • Redagowanie pism.
 • Organizacja pracy biurowej.
 • Organizacja obiegu dokumentów.
 • Estetyka stanowiska pracy i rola wyglądu zewnętrznego.

III. Kadry i płace

 • Rodzaje umów o pracę.
 • Urlopy pracownicze.
 • Regulamin pracy.
 • Płace i system wynagrodzeń.
 • ZUS - zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników.

IV. Prawo

 • Wprowadzenie do prawa pracy.
 • Charakterystyka prawa administracyjnego.
 • Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy.
 • Obowiązki i odpowiedzialność pracownika.
 • Charakterystyka prawa gospodarczego i handlowego.
 • Przepisy BHP.
 • Prawo unijne. Dyrektywy UE.
 • Prawo konsumenckie i prawo pracy.

V. Podstawy przedsiębiorczości i marketingu

 • Podstawy przedsiębiorczości.
 • Formy działalności przedsiębiorstw.
 • Jak założyć własną firmę.
 • Biznes-plan.
 • Badania marketingowe.
 • Strategia produktu.
 • Strategia ceny.
 • Dystrybucja towarów w marketingu.
 • Promocja jako narzędzie marketingu.
 • Planowanie działalności marketingowej.
 • Zarządzanie i kierowanie firmą.
 • Planowanie i analiza ekonomiczna.