Terapia pedagogiczna z emisją głosu

Są to studia podyplomowe, nadające nową specjalność, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (...).

Studia są przeznaczone dla nauczycieli i innych osób posiadających przygotowanie pedagogiczne,  ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji w danym kierunku.

 Adresaci: absolwenci pedagogicznych studiów wyższych, co najmniej na poziomie wyższych studiów zawodowych (licencjackich), nauczyciele nauczania początkowego , pedagodzy i psycholodzy szkolni, pracownicy poradni  Psychologiczno – Pedagogicznych.

Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do prowadzenia zespołów korekcyjno - kompensacyjnych , zespołów wyrównawczych , klas wyrównawczych i terapeutycznych dla dzieci  i młodzieży  wieku szkolnym  a w szczególności:   w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,   w świetlicach terapeutycznych, w różnego rodzaju ośrodkach terapeutycznych ,  w szkołach (przedszkolach) ogólnodostępnych.  

Zakres tematyczny studiów:

 • Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka
 • Psychologia rozwojowa , wychowawcza i kliniczna
 • Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania początkowego
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
 • Metodyka  zajęć  korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami  w  nauce   języka polskiego
 • Metodyka  zajęć  korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami  w  nauce  matematyki
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami  rozwoju emocjonalnego i społecznego.
 • Organizacja procesu diagnostyczno - terapeutycznego
 • Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy
 • Emisja głosu
 • Metodyka emisji głosu
 • Arteterapia
 • Muzykoterapia
 • Kinezyterapia

Charakter studiów; podyplomowe studia kwalifikacyjne.

Czas trwania: 3 semestry, ( 352 godziny + 60 godzin praktyk)

Opłaty:

 • Wpisowe: 250 zł
 • Opłata za 1 semestr: 1400 zł / przy jednorazowej opłacie koszt studium wynosi 3800 zł /Opłata ratalna za studia 425 zł , ( 12 rat ).

Kadra: wybitni i doświadczeni eksperci, pedagodzy i psychologowie , nauczyciele w zakresie terapii pedagogicznej

Studia  uruchamiamy jeden  raz w roku akademickim ( październik, marzec)