Technika z wychowaniem komunikacyjnym i plastyka

Są to studia podyplomowe, nadające nową specjalność, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (...).

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

 •  odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 •  świadectwo potwierdzające przygotowanie pedagogiczne
 •  zgłoszenia dostępnego na naszej stronie,
 •  podpisanie umowy,
 •  1 zdjęcie (35 x 45 mm).

Opłaty za studia prosimy wpłać na konto  : 

 Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „ Cogito "

 02-495 Warszawa ul  Dzieci Warszawy 42

 Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie

 86 8931 0003 0739 6165 2000 0001  

 ( na przelewie należy podać  kierunek i semestr studiów )

 

Słuchaczami studiów mogą być osoby z wykształcenie wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.

Czas trwania: 3 semestry (514 godzin  w tym 120 godzin praktyk)

Program studiów obejmuje:

 • Historia postępu technicznego
 • Dydaktyka przedmiotu technika
 • Technika w środowisku ucznia
 • Podstawy mechaniki, projektowanie i dokumentacja techniczna
 • Technologia obróbki materiałów
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Ergonomia , bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Wychowanie komunikacyjne
 • Technologia informacyjna
 • Edukacja plastyczna
 • Dydaktyka przedmiotu plastyka
 • Metody i techniki aktywności twórczej
 • Wybrane zagadnienia o sztuce
 • Praktyka
 • Zaliczenie studiów : test z wybranych przedmiotów edukacyjnych

Opłaty:

 • Wpisowe: 250 zł
 • Czesne za jeden semestr: 1300 zł / przy wpłacie jednorazowej za trzy semestry 3600 zł /Opłata ratalna za studia 440 zł ( 10 rat ).

Adresaci: studia są przeznaczone dla nauczycieli i innych osób posiadających wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie wyższych studiów zawodowych /licencjat/ oraz uprawnienia pedagogiczne.

Studia  uruchamiamy dwa razy w roku akademickim ( październik, luty -  marzec )