Technika z wychowaniem komunikacyjnym

Są to studia podyplomowe, nadające nową specjalność, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (...).

Studia są przeznaczone dla nauczycieli i innych osób posiadających przygotowanie pedagogiczne,  ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji w danym kierunku.

Czas trwania: 3 semestry (352 godzin + 60 godzin praktyk)

Program studiów obejmuje:

 • Historia postępu technicznego
 • Dydaktyka przedmiotu technika
 • Technika w środowisku ucznia
 • Podstawy mechaniki
 • Technologia obróbki materiałów
 • Ergonomia i bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Edukacja ekologiczna
 • Wychowanie komunikacyjne
 • Żywienie człowieka

Opłaty:

 • Wpisowe: 250 zł
 • Czesne za jeden semestr: 1400 zł / przy wpłacie jednorazowej za trzy semestry 3800 zł /Opłata ratalna za studia 425 zł ( 12 rat ).

Adresaci: studia są przeznaczone dla nauczycieli i innych osób posiadających wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie wyższych studiów zawodowych /licencjat/ oraz uprawnienia pedagogiczne.

Studia  uruchamiamy dwa razy w roku akademickim ( październik, marzec )