Edukacja i rehabliltacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Studia podyplomowe  prowadzone są zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania, kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

 •  odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia,
 •  świadectwo potwierdzające przygotowanie pedagogiczne
 •  zgłoszenia dostępnego na naszej stronie,
 •  podpisanie umowy,
 •  1 zdjęcie (35 x 45 mm).

Opłaty za studia prosimy wpłać na konto  : 

 Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „ Cogito "

 02-495 Warszawa ul  Dzieci Warszawy 42

 Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie

 86 8931 0003 0739 6165 2000 0001  

 ( na przelewie należy podać  kierunek i semestr studiów )

 Studia trwają trzy semestry - 390 godzin + 180 godzin praktyk i mają charakter kwalifikacyjny, uprawniając do pracy w placówkach ogólnych , specjalnych i integracyjnych.

Adresaci studiów

Słuchaczami studiów mogą być osoby z wykształcenie wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.

 Zakres tematyczny studiów

  • Podstawowe problemy  i subdyscypliny pedagogiki specjalnej
  • Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie ( oligofrenopedagogika) 
  • Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i psychopatologii
  • Podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej osobom niepełnosprawnym
  • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
  • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym
  • Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
  • Metodyka zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim
  • Spektrum zaburzeń autystycznych a zespół Aspergera
  • Stosowana analiza zachowań – wykorzystanie technik behawioralnych w pracy z osobami z ASD
  • Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji uczniów z ASD
  • Podstawowe informacje nt. pracy z uczniami ze spektrum zaburzeń autystycznych. 
  • Psychologiczne uwarunkowania edukacji i terapii osób z autyzmem
  •  Diagnoza psychopedagogiczna, w tym diagnoza poziomu funkcjonowania dziecka z autyzmem, zespołem Aspergera
  • Formy metody i zasady pracy rehabilitacyjnej i rewalidacyjnej uczniów z  autyzmem, zespołem Aspergera
  • Metody komunikacji alternatywnej w pracy z dzieckiem z autyzmem 
  • Usprawnienie komunikacji społecznych dzieci z ASD
   Opłaty za studia :

Wpisowe  250 zł  + 1300 zł czesne za jeden semestr ( studia trwają trzy semestry ) , 3600 zł , opłata jednorazowa za trzy semestry  ;

opłata ratalna za studia wynosi 440 zł ( 10 rat ).

Kadra: wybitni i doświadczeni eksperci, w tym pedagodzy i psychologowie w zakresie oligofrenopedagogiki i pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną.

Studia  uruchamiamy dwa razy w roku akademickim ( październik, marzec )