Edukacja,rehabliltacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem

Edukacja, rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem  są nauczycielskimi kwalifikacyjnymi studiami podyplomowymi prowadzonymi zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012 r. poz. 131).Rozporządzenia MEN z 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania, kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U.poz.1113).

Studia trwają trzy semestry i mają charakter kwalifikacyjny, uprawniając do pracy w placówkach ogólnych , specjalnych i integracyjnych.

Adresaci studiów

Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadające ukończone studia wyższe, co najmniej na poziomie wyższych studiów zawodowych (licencjackich) w zakresie pedagogiki lub w zakresie psychologii (jednocześnie posiadające przygotowanie pedagogiczne).

 Zakres tematyczny studiów

 • Podstawowe problemy  i subdyscypliny pedagogiki specjalnej
 • Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie ( oligofrenopedagogika) 
 • Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej osobom niepełnosprawnym
 • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
 • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
 • Metodyka zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim
 • Rewalidacja indywidualna- warsztat metodyczny
 • Elementy logopedii i terapii zaburzeń mowy
 • Psychologiczne uwarunkowania edukacji i terapii osób z autyzmem
 • Wprowadzenie do edukacji i terapii osób  autyzmem
 •  Diagnoza psychopedagogiczna, w tym diagnoza poziomu funkcjonowania dziecka z autyzmem, zespołem Aspergera
 • Metody terapii osób z autyzmem
 • Zasady i metody pracy rehabilitacyjnej i rewalidacyjnej osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem, zespołem Aspergera
 • Metody komunikacji alternatywnej w pracy z dzieckiem z autyzmem
 • Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością oraz autyzmem, zespołem Aspergera

 Czas trwania: 3 semestry ( 392 godzin + 120 godzin praktyk ) 

Opłaty za studia :

Wpisowe  250 zł  + 1400 zł czesne za jeden semestr ( studia trwają trzy semestry ) ,

3800 zł , ( opłata jednorazowa za trzy semestry ) ;

opłata ratalna za studia wynosi 425 zł ( 12 rat – 4 raty w semestrze ).

Kadra: wybitni i doświadczeni eksperci, w tym pedagodzy i psychologowie w zakresie oligofrenopedagogiki i pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną.

Wymagane dokumenty : formularz zgłoszeniowy , 2 zdjęcia , dyplom ukończenia studiów , świadectwo potwierdzające przygotowanie pedagogiczne,  xero dowodu osobistego , podpisanie  umowy o studiowaniu na studiach podyplomowych.

Studia  uruchamiamy dwa razy w roku akademickim ( październik, marzec )