Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela

PODYPLOMOWE STUDIA "  PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO ZAWODU NAUCZYCIELA "

Są to studia podyplomowe, nadające nową specjalność, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (...).

Studia są przeznaczone dla nauczycieli i innych osób ,  ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych.

Czas trwania: 3 semestry (350 godzin +150 godzin praktyk pedagogicznych)

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

 •  odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 •   zgłoszenia dostępnego na naszej stronie,
 •   podpisanie umowy,
 •   1 zdjęcie (35 x 45 mm),

Opłaty za studia prosimy wpłać na konto  : 

 Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „ Cogito "

 02-495 Warszawa ul  Dzieci Warszawy 42 

  Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie

 86 8931 0003 0739 6165 2000 0001

   ( na przelewie należy podać  kierunek i semestr studiów )

Program studiów

 • Psychologia ogólna z elementami psychologii społecznej
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • Pedagogika ogólna
 • Pedagogika - wybrane zagadnienia z teorii wychowania
 • Dydaktyka ogólna i przedmiotowa
 • Podstawowe problemy i subdyscypliny pedagogiki specjalnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologia informacyjna
 • Emisja głosu
 • Zasady ochrony bhp i ppoż , udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Praktyka pedagogiczna

 Opłaty:

 • Wpisowe: 250 zł
 • Czesne za jeden semestr: 1250 zł / przy wpłacie jednorazowej za trzy semestry 3450 zł / Opłata ratalna za studia 430 zł ( 10 rat )

Adresaci: studia są przeznaczone dla nauczycieli i innych osób posiadających wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie wyższych studiów zawodowych /licencjat/.

Studia  uruchamiamy dwa razy w roku akademickim ( październik, luty - marzec )