Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Są to studia podyplomowe, nadające nową specjalność, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (...).

Słuchaczami studiów mogą być osoby z wykształcenie wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.

Czas trwania: 3 semestry (350 godzin + 150 godzin praktyk)

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

 •  odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 •  świadectwo potwierdzające przygotowanie pedagogiczne
 •   zgłoszenia dostępnego na naszej stronie,
 •   podpisanie umowy,
 •   1 zdjęcie (35 x 45 mm).

Opłaty za studia prosimy wpłać na konto  : 

 Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „ Cogito "

 02-495 Warszawa ul  Dzieci Warszawy 42 

  Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie

 86 8931 0003 0739 6165 2000 0001 

  ( na przelewie należy podać  kierunek i semestr studiów )

Program studiów

 • Psychologia ogólna z elementami psychologii społecznej
 • Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Elementy pedagogiki specjalnej
 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna
 • Prawo oświatowe i etyka zawodu nauczyciela
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym
 • Emisja głosu
 • Metodyka wychowanie przedszkolnego
 • Metodyka wychowania wczesnoszkolneg
 • Edukacja polonistyczna z metodyką
 • Edukacja matematyczno-przyrodnicza z metodyką
 • Edukacja techniczna i plastyczna z metodyką
 • Elementy pedagogiki zabawy
 • Zajęcia fakultatywne - teatr dziecięcy jako forma  ekspresji dzieci
 • Zajęcia fakultatywne w postaci warsztatów i treningów z logopedii szkolnej
 • Praktyka pedagogiczna

Studia dają uprawnienia do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Opłaty:

 • Wpisowe: 250 zł
 • Czesne za jeden semestr: 1250 zł / przy wpłacie jednorazowej za trzy semestry 3450 zł /Opłata ratalna za studia 430 zł ( 10 rat ).

Adresaci: studia są przeznaczone dla nauczycieli i innych osób posiadających  wykształcenie wyższe  co najmniej na poziomie wyższych studiów zawodowych /licencjat/ oraz przygotowanie pedagogiczne.

Studia  uruchamiamy dwa razy w roku akademickim ( październik, luty - marzec)