Oligofrenopedagogika - Edukacja , rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i terapia pedagogiczna

Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin studiów spełniają wszystkie wymagania dotyczące kształcenia nauczycieli na studiach podyplomowych, określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, jak również Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

 •  odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 •  świadectwo potwierdzające przygotowanie pedagogiczne
 •  zgłoszenia dostępnego na naszej stronie,
 •  podpisanie umowy,
 •  1 zdjęcie (35 x 45 mm).

 Opłaty za studia prosimy wpłać na konto  : 

 Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „ Cogito "

 02-495 Warszawa ul  Dzieci Warszawy 42

 Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie

 86 8931 0003 0739 6165 2000 0001  

 ( na przelewie należy podać  kierunek i semestr studiów )

 Adresaci studiów

Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadające ukończone studia wyższe, co najmniej na poziomie wyższych studiów zawodowych (licencjackich) w zakresie pedagogiki lub w zakresie psychologii (jednocześnie posiadające przygotowanie pedagogiczne).

Studia trwają trzy semestry i mają charakter kwalifikacyjny, uprawniając do pracy w placówkach ogólnych , specjalnych i integracyjnych.

Studia dają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela  w:

- placówkach dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną  (upośledzeniem umysłowym) w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, w tym: przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych,  gimnazjach specjalnych,  szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych specjalnych ośrodkach wychowawczych, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy;

- placówkach dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, w tym :  placówkach realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki, placówkach organizujących zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.

- terapeuty pedagogicznego (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 30 kwietnia 2013 r. oraz  Rozporządzeniem MEN z dn. 12 marca 2009 r, z późniejszymi zmianami) i może prowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu i szkole podstawowej

- nauczyciela wspierającego – posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego w przedszkolach integracyjnych, w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, w ogólnodostępnych szkołach podstawowych z oddziałami integracyjnymi i w szkołach podstawowych integracyjnych

 Program studiów

 • Podstawowe problemy  i subdyscypliny pedagogiki specjalnej.
 • Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie ( oligofrenopedagogika).
 • Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i psychopatologii.
 • Podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej osobom niepełnosprawnym.
 • Diagnoza funkcjonalna osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem.
 • Podstawy teoretyczno-metodyczne terapii pedagogicznej.
 • Nowoczesne metody terapii pedagogicznej.
 • Formy i metody terapii pedagogicznej (arteterapia, biblioterapia, muzykoterapia, kinezyterapia).
 • Sytuacja rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością.
 • Wprowadzenie do integracji sensorycznej.
 • Metodyka nauczania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.
 • Metodyka nauczania  niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.
 • Metodyka zajęć rewaldacyjno-wychowawczych dla niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim.
 • Wprowadzenie do edukacji i terapii osób z autyzmem - metody pracy.
 • Rewalidacja indywidualna.
 • Metody komunikacji alternatywnej.
 • Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.
 • Diagnoza i metodyka pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu.
 • Diagnoza i metodyka pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się matematyki.
 • Elementy logopedii i terapii zaburzeń mowy.
 • Praca z uczniuem zdolnym.
 • Praktyka pedagogiczna

 Czas trwania: 3 semestry ( 540 godzin + 120 godzin praktyk ) 

Opłaty:

 • Wpisowe: 250 zł
 • Opłata za 1 semestr: 1400 zł / przy jednorazowej opłacie koszt studium wynosi 3800 zł /Opłata ratalna za studia 425 zł  ( 12 rat ).

Kadra: wybitni i doświadczeni eksperci, w tym pedagodzy i psychologowie w zakresie oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej.

Studia  uruchamiamy dwa razy w roku akademickim ( październik, luty - marzec )