Edukacja wczesnoszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessori

Są to studia podyplomowe  nadające nową specjalność, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (...).

Studia liczą 350 godzin, ( trzy semestry ) Przeznaczone są  dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych oraz świadectwo potwierdzajace nabycie uprawnień pedagogicznych (kurs kwalifikacyjny pedagogiczny lub studia podyplomowe pedagogiczne).  Słuchacze zobowiązani są do odbycia praktyk w ilości 150 godzin zgodnie z (Rozporzadzenie MNiSW z dnia 17.01.2012).

Adresaci:

Słuchaczami studiów mogą być osoby z wykształcenie wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

 •  odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia,
 •  świadectwo potwierdzające przygotowanie pedagogiczne
 •  zgłoszenia dostępnego na naszej stronie,
 •  podpisanie umowy,
 •  1 zdjęcie (35 x 45 mm).

Opłaty za studia prosimy wpłać na konto  : 

 Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „ Cogito "

 02-495 Warszawa ul  Dzieci Warszawy 42

 Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie

 86 8931 0003 0739 6165 2000 0001  

 ( na przelewie należy podać  kierunek i semestr studiów )

  Wybrane bloki tematyczne :

     Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

 • Psychologia ogólna z elementami psychologii społecznej i wychowawczej
 • Psychologia rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Podstawy teoretyczno-metodyczne  terapii pedagogicznej
 • Wprowadzenie do integracji sensorycznej
 • Technologie informacyjne i warsztaty multimedialne
 • Prawo oświatowe
 • Dydaktyka 
 • Metodyka edukacji wczesnoszkolnej 
 • Metodyka edukacji  polonistycznej
 • Metodyka edukacji  matematycznej
 • Metodyka zajęć muzycznych
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Kształcenie dzieci zdolnych
 • Elementy logopedii i terapii zaburzeń mowy

     Przedmioty podstawowe z zakresu pedagogiki Marii Montessori

 • System edukacji
 • Zajęcia i materiały z życia codziennego
 • Metodyka rozwijania zdolności sensorycznych
 • Kształtowanie wybranych pojęć i umiejętności matematycnych
 • Rozwijanie umiejętności w zakresie czytania i pisania
 • Metody poznawania środowiska przyrodniczego i społecznego

Charakter studiów: podyplomowe studia kwalifikacyjne.

Czas trwania : 3 semestry + 150 godzin praktyk

Opłaty:

 • Wpisowe: 250 zł
 • Czesne za jeden semestr  : 1300 zł / x 3 /  przy jednorazowej opłacie za trzy semestry  koszt studium wynosi 3600 zł
 • Opłata ratalna za studia 440 zł ( 10 rat ).

Kadra: wybitni i doświadczeni eksperci, w tym pedagodzy i psychologowie w zakresie edukacji początkowej i terapii pedagogicznej.

Studia  uruchamiamy dwa razy w roku akademickim ( październik, luty - marzec )