Edukacja wczesnoszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessori

Są to studia podyplomowe  nadające nową specjalność, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (...).

Studia liczą 350 godzin, ( trzy semestry ) Przeznaczone są  dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych oraz świadectwo potwierdzajace nabycie uprawnień pedagogicznych (kurs kwalifikacyjny pedagogiczny lub studia podyplomowe pedagogiczne).  Słuchacze zobowiązani są do odbycia praktyk w ilości 150 godzin zgodnie z (Rozporzadzenie MNiSW z dnia 17.01.2012).

Adresaci: absolwenci pedagogicznych studiów wyższych, co najmniej na poziomie wyższych studiów zawodowych (licencjackich), zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji w zakresie kształcenia dzieci w okresie wczesnej edukacji.

 Wybrane bloki tematyczne :

     Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

 • Psychologia ogólna z elementami psychologii społecznej i wychowawczej
 • Psychologia rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Podstawy teoretyczno-metodyczne  terapii pedagogicznej
 • Wprowadzenie do integracji sensorycznej
 • Technologie informacyjne i warsztaty multimedialne
 • Prawo oświatowe
 • Dydaktyka 
 • Metodyka edukacji wczesnoszkolnej 
 • Metodyka edukacji  polonistycznej
 • Metodyka edukacji  matematycznej
 • Metodyka zajęć muzycznych
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Kształcenie dzieci zdolnych
 • Elementy logopedii i terapii zaburzeń mowy

     Przedmioty podstawowe z zakresu pedagogiki Marii Montessori

 • System edukacji
 • Zajęcia i materiały z życia codziennego
 • Metodyka rozwijania zdolności sensorycznych
 • Kształtowanie wybranych pojęć i umiejętności matematycnych
 • Rozwijanie umiejętności w zakresie czytania i pisania
 • Metody poznawania środowiska przyrodniczego i społecznego

Charakter studiów: podyplomowe studia kwalifikacyjne.

Opłaty:

 • Wpisowe: 250 zł
 • Opłata za 1 semestr: 1400 zł / przy jednorazowej opłacie koszt studium wynosi 3800 zł / Opłata ratalna za studia 425 zł ( 12 rat ).

Kadra: wybitni i doświadczeni eksperci, w tym pedagodzy i psychologowie w zakresie edukacji początkowej i terapii pedagogicznej.

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy z dwoma załącznikami
 • 2 zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • potwierdzenie opłaty wpisowej

Studia  uruchamiamy dwa razy w roku akademickim ( październik, marzec )