Edukacja dla bezpieczeństwa

Są to studia podyplomowe, nadające nową specjalność, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (...).

Studia są przeznaczone dla nauczycieli i innych osób posiadających przygotowanie pedagogiczne,  ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji w danym kierunku.

 Czas trwania: 3 semestry (350 godzin + 60 godzin praktyk)

Program studiów obejmuje:

 • Podstawy prawne i historia  wychowania obronnego.
 • System obronności Rzeczypospolitej Polskiej i siły zbrojne. 
 • Wychowanie  patriotyczne.
 • Ochrona ludności i ochrona cywilna.
 • Teoretyczne problemy edukacji dla bezpieczeństwa.
 • Metodyka edukacji dla bezpieczeństwa
 • Współczesne strategia działań w zarządzania bezpieczeństwem.
 • Ratownictwo i pomoc przedmedyczna
 • Komunikacja  interpersonalna.
 • Psychologiczne podstawy działań w sytuacjach kryzysowych.

Opłaty:

 • Wpisowe: 250 zł
 • Czesne za jeden semestr: 1400 zł / przy wpłacie jednorazowej za trzy semestry 3800 zł /Opłata ratalna za studia 425 zł ( 12 rat )

Adresaci: studia są przeznaczone dla nauczycieli i innych osób posiadających wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie wyższych studiów zawodowych /licencjat/ oraz uprawnienia pedagogiczne.

Studia  uruchamiamy dwa razy w roku akademickim ( październik, marzec )