Edukacja dla bezpieczeństwa

Są to studia podyplomowe, nadające nową specjalność, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (...).

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

 •  odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia,
 •  świadectwo potwierdzające przygotowanie pedagogiczne
 •  zgłoszenia dostępnego na naszej stronie,
 •  podpisanie umowy,
 •  1 zdjęcie (35 x 45 mm).

Opłaty za studia prosimy wpłać na konto  : 

 Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „ Cogito "

 02-495 Warszawa ul  Dzieci Warszawy 42

 Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie

 86 8931 0003 0739 6165 2000 0001  

 ( na przelewie należy podać  kierunek i semestr studiów )

 

Słuchaczami studiów mogą być osoby z wykształcenie wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.

 Czas trwania: 3 semestry (350 godzin + 60 godzin praktyk)

Program studiów obejmuje:

 • Podstawy prawne i historia  wychowania obronnego.
 • System obronności Rzeczypospolitej Polskiej i siły zbrojne. 
 • Wychowanie  patriotyczne.
 • Ochrona ludności i ochrona cywilna.
 • Teoretyczne problemy edukacji dla bezpieczeństwa.
 • Metodyka edukacji dla bezpieczeństwa
 • Współczesne strategia działań w zarządzania bezpieczeństwem.
 • Ratownictwo i pomoc przedmedyczna
 • Komunikacja  interpersonalna.
 • Psychologiczne podstawy działań w sytuacjach kryzysowych.

Opłaty:

 • Wpisowe: 250 zł
 • Czesne za jeden semestr: 1150 zł / przy wpłacie jednorazowej za trzy semestry 3150 zł /Opłata ratalna za studia 400 zł ( 10 rat )

Adresaci: studia są przeznaczone dla nauczycieli i innych osób posiadających wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie wyższych studiów zawodowych /licencjat/ oraz uprawnienia pedagogiczne.

Studia  uruchamiamy dwa razy w roku akademickim ( październik, marzec )