Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Są to studia podyplomowe, nadające nową specjalność, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (...).

Studia są przeznaczone dla nauczycieli i innych osób posiadających przygotowanie pedagogiczne,  ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji w danym kierunku.

Czas trwania: 3 semestry (350 godzin + 60 godzin ptaktyk)

Program studiów

  • bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo,
  • praca bibliotek szkolnych i kontekst czytelniczy,
  • literatura dla dzieci i młodzieży,
  • informacja naukowa,
  • technika pracy umysłowej,
  • komputeryzacja bibliotek.

Opłaty:

  • Wpisowe: 250 zł
  • Czesne za jeden semestr: 1400 zł / przy wpłacie jednorazowej za trzy semestry 3800 zł / Opłata ratalna za studia 425 zł ( 12 rat )

Adresaci: studia są przeznaczone dla nauczycieli i innych osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne i  wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie wyższych studiów zawodowych /licencjat/.

Studia  uruchamiamy dwa razy w roku akademickim ( październik, marzec )