Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Są to studia podyplomowe, nadające nową specjalność, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (...).

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

 •  odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia,
 •  świadectwo potwierdzające przygotowanie pedagogiczne
 •   zgłoszenia dostępnego na naszej stronie,
 •   podpisanie umowy,
 •   1 zdjęcie (35 x 45 mm).

Opłaty za studia prosimy wpłać na konto  : 

 Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „ Cogito "

 02-495 Warszawa ul  Dzieci Warszawy 42 

  Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie

 86 8931 0003 0739 6165 2000 0001  

( na przelewie należy podać  kierunek i semestr studiów )

Czas trwania: 3 semestry (350 godzin + 60 godzin ptaktyk)

Program studiów

 • bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo,
 • praca bibliotek szkolnych i kontekst czytelniczy,
 • literatura dla dzieci i młodzieży,
 • informacja naukowa,
 • technika pracy umysłowej,
 • komputeryzacja bibliotek.

Opłaty:

 • Wpisowe: 250 zł
 • Czesne za jeden semestr: 1150 zł / przy wpłacie jednorazowej za trzy semestry 3150 zł / Opłata ratalna za studia 400 zł ( 10 rat )

Adresaci: studia są przeznaczone dla nauczycieli i innych osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne i  wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie wyższych studiów zawodowych /licencjat/.

Studia  uruchamiamy dwa razy w roku akademickim ( październik, luty - marzec )