Bezpieczeństwo i higiena pracy


Słuchaczem może być każdy absolwent szkoły wyższej, który chce podjąć pracę związaną z bezpieczeństwem i higieną pracy (w służbie BHP, PIP) i w wielu innych dziedzinach związanych z ochroną człowieka w środowisku pracy.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

  •  odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia,
  •  zgłoszenia dostępnego na naszej stronie,
  •  podpisanie umowy,
  •  1 zdjęcie (35 x 45 mm)

Opłaty za studia prosimy wpłać na konto  : 

 Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „ Cogito "

 02-495 Warszawa ul  Dzieci Warszawy 42

 Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie

 86 8931 0003 0739 6165 2000 0001  

 ( na przelewie należy podać  kierunek i semestr studiów )

 

Cel studiów
Celem studiów jest przygotowanie uczestników, według standardów europejskich, do pracy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do pracy w służbie BHP w aspekcie zaznajomienia z podstawami i metodami analizy i oceny ryzyka zawodowego, przewidywania i rozpoznawania zagrożeń w środowisku pracy a także ich eliminowania i zmniejszenia. Założeniem studiów jest, aby absolwenci na podstawie zdobytej wiedzy podczas studiów podyplomowych potrafili pomóc przedsiębiorstwom przygotować się do polskich i unijnych procedur regulujących obszar BHP oraz przyczynić się do wzrostu ich konkurencyjności. Projekt kierowany jest do firm chcących wdrożyć systemy zarządzania wg norm OHSAS 18001, BS 8800 a także PN-N 18001. Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie BHP daje uprawnienia do objęcia stanowisk od specjalisty do głównego specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BHP

Nazwa przedmiotu Ilość godzin wykładów Ilość godzin ćwiczeń
1. Prawna ochrona pracy 16 8
2. Fizjologia pracy 8 4
3. Psychologia pracy 8 2
4. Socjologia pracy 8 2
5. Ergonomia 8 8
6. Ocena ryzyka zawodowego i zarządzanie bhp 8 0
7. Zagrożenia urazowe – mechaniczne, elektryczne w tym elektryczność statyczna i pola elektromagnetyczne 8 8
8. Zagrożenia chemiczne, pozostałe fizyczne i biologiczne w środowisku pracy 16 8
9. Zasady stosowania ochron indywidualnych 8 0
10. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz ich dokumentowanie 16 8
11. Ekonomiczne i społeczne aspekty bhp 8 4
12. Bezpieczeństwo i higiena pracy w procesie projektowania, oceny i użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych 8 8
13. Ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa 8 4
14. Zasady ratownictwa medycznego 12 12
15. Popularyzacja bhp oraz organizacja i metody szkolenia 8 4
16. Ochrona środowiska naturalnego, w tym poważne awarie przemysłowe 8 4
Ogółem 156 84

Organizacja studiów
Studia trwają dwa semestry i obejmują 240 godzin. Zajęcia odbywają się co drugą sobotę i niedzielę w godz. 8.30 – 15.00.

Opłaty:

  • Wpisowe: 250 zł
  • Czesne za jeden semestr: 1750 zł / przy wpłacie jednorazowej za dwa semestry 3200 zł / Opłata ratalna za studia  430 zł ( 10 rat ).

Studia  uruchamiamy dwa razy w roku akademickim ( październik, luty - marzec )