Socjoterapia i Coaching w Edukacji

Socjoterapia i Coaching w Edukacji

Są to studia podyplomowe, nadające nową specjalność, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (...).

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

  •  odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
  •  świadectwo potwierdzające przygotowanie pedagogiczne
  •  zgłoszenia dostępnego na naszej stronie,
  •  podpisanie umowy,
  •  1 zdjęcie (35 x 45 mm).

Opłaty za studia prosimy wpłać na konto  : 

 Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „ Cogito "

 02-495 Warszawa ul  Dzieci Warszawy 42

 Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie

 86 8931 0003 0739 6165 2000 0001  

 ( na przelewie należy podać  kierunek i semestr studiów )

 Słuchaczami studiów mogą być osoby z wykształcenie wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.

Czas trwania: 3 semestry (350 godzin + 150 godzin praktyk)

Cel studiów

Celem studiów „Socjoterapia i Coaching w Edukacji” jest nabycie umiejętności, kompetencji i uprawnień do pracy na stanowisku socjoterapeuty/coachaedukcyjnego.

Zakres tematyczny studiów

Moduł I

  • Przygotowanie psychologiczno - pedagogiczne specjalne.

Moduł II

  • Dydaktyka specjaln

Moduł III specjalistyczny- socjoterapeuta.

Moduł IV specjalistyczny- coach.

Perspektywy zawodowe
Absolwenci studiów podyplomowych Socjoterapia i Coaching w Edukacji będą przygotowani m.in. do:

  • pracy jako nauczyciel socjoterapeuta-coach (szkoły, internaty, ośrodki wychowawcze, świetlice, ośrodki psychoedukacyjne)
  • pracy w MOS/MOW
  • uzyskają dodatkowe kwalifikacje zawodowe w pracy z rodzinami

Kwalifikacje
Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

 zgodnie z wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 Opłaty za studia : Wpisowe  250 zł  + 1400 zł czesne za jeden semestr ( studia trwają trzy semestry ) , lub

czesne – 3800 zł , / opłatę jednorazową za trzy semestry /.

 Opłata ratalna za studia wynosi 425 zł ( 12 rat – 4 raty w semestrze )

Studia  uruchamiamy po zebraniu się grupy minimum 20 osobowej.