Nauczyciel teoretycznej i praktycznej nauki zawodu

                               

 Są to studia podyplomowe, nadające  uprawnienia  pedagogiczne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (...).

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

 •  odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia,
 •  zgłoszenia dostępnego na naszej stronie,
 •  podpisanie umowy,
 •  1 zdjęcie (35 x 45 mm).

Opłaty za studia prosimy wpłać na konto  : 

 Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „ Cogito "

 02-495 Warszawa ul  Dzieci Warszawy 42

 Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie

 86 8931 0003 0739 6165 2000 0001  

 ( na przelewie należy podać  kierunek i semestr studiów )

 Studia są przeznaczone dla osób posiadających wykształcenie wyższe ,  ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji  pedagogicznych dla nauczycieli teoretycznej i praktycznej nauki zawodu.

Czas trwania: 3 semestry (350 godzin +150 godzin praktyk pedagogicznych)

Program studiów

 • Psychologia ogólna z elementami psychologii społecznej.
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza.
 • Pedagogika ogólna.
 • Pedagogika - Metody i sposoby prowadzenia zajęć z młodzieżą i z dorosłymi.
 • Dydaktyka ogólna , przedmiotowa i zawodowa.
 • Podstawowe problemy i subdyscypliny pedagogiki specjalnej.
 • Planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela praktycznej nauki zawodu.
 • Krajowe Ramy Kwalifikacji w kształceniu zawodowym.
 • Zasady ochrony bhp i ppoż , udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Technologia informacyjna .
 • Emisja głosu.
 • Praktyka pedagogiczna.

 Opłaty:

 • Wpisowe: 250 zł
 • Czesne za jeden semestr: 1400 zł / przy wpłacie jednorazowej za trzy semestry 3800 zł / Opłata ratalna za studia 425 zł ( 12 rat )

Adresaci: studia są przeznaczone dla nauczycieli i innych osób posiadających wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie wyższych studiów zawodowych  ( licencjat ).

Studia  uruchamiamy dwa razy w roku akademickim ( październik, marzec )