Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

                               

 Są to studia podyplomowe, nadające  uprawnienia  do pracy na stanowisku:  pedagoga szkolnego, wychowawcy w swietlicach szkolnych , pracy  we wszystkich placówkach opieki ( domy dziecka, rodzinne domy dziecka, pogotowie opiekuńcze, internaty, bursy, ośrodki szkolno-wychowawcze) , zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (...).

Słuchaczami studiów mogą być osoby z wykształcenie wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

 •  odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia,
 • świadectwo potwierdzające przygotowanie pedagogiczne
 •  zgłoszenia dostępnego na naszej stronie,
 •  podpisanie umowy,
 •  1 zdjęcie (35 x 45 mm).

Opłaty za studia prosimy wpłać na konto  : 

 Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „ Cogito "

 02-495 Warszawa ul  Dzieci Warszawy 42

 Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie

 86 8931 0003 0739 6165 2000 0001  

 ( na przelewie należy podać  kierunek i semestr studiów )

 

Czas trwania: 3 semestry (496 godzin  w tym 150 godzin praktyk pedagogicznych)

Program studiów

  • Psychologia ogólna z elementami psychologii społecznej.
  • Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
  • Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna
  • Metodyka wychowania przedszkolnego
  • Metodyka  wychowania wczesnoszkolnego
  • Podstawowe problemy i subdyscypliny pedagogiki specjalnej
  • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
  • Podstawy prawne i formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Metodyka pracy pedagoga w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
  • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i andragogika
  • Zasady ochrony bhp i p.poż , udzielanie pierwszej pomocy przedmedyczne
  •  Podstawy teoretyczno-metodyczne terapii pedagogicznej ,formy i metod  ( arteterapia, muzykoterapia)
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze
  • Praktyka pedagogiczna.

 Opłaty:

 • Wpisowe: 250 zł
 • Czesne za jeden semestr: 1250 zł / przy wpłacie jednorazowej za trzy semestry 3450 zł / Opłata ratalna za studia 430 zł ( 10 rat )

         Studia  uruchamiamy dwa razy w roku akademickim ( październik, marzec )