Samodzielny księgowy

Czas trwania: 120 godzin

Koszt: 1200 zł od osoby ( Opłata ratalna za kurs 425 zł  ( 3 raty ).

Program kursu:

I. Ubezpieczenia społeczne

 1. Prawo do zabezpieczenia społecznego i techniki jego realizacji: ubezpieczeniowa, zaopatrzeniowa i opiekuńcza (pomoc społeczna).
 2. Akty prawne regulujące system zabezpieczenia społecznego.
  1. Zasady systemu ubezpieczeń społecznych.
  2. Świadczenia związane z chorobami , wypadkami i macierzyństwem.
  3. Prowadzenie działalności gospodarczej a ZUS (deklaracje zgłoszeniowe, rozliczeniowe).
  4. Płatnik - podstawowe informacje, rejestracja, dokumenty rozliczeniowe.

II. Rachunkowość

 1. Ogólne podstawy rachunkowości.
 2. Środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe.
 3. Obrót materiałowy.
 4. Składniki majątku trwałego objęte systemem amortyzacyjnym.
  1. Operacje gospodarcze - klasyfikacja i charakterystyka.
  2. Zasady ewidencji na kontach księgowych.
  3. Ewidencja i rozrachunki z ZUS.
  4. Aktywa i pasywa jednostki gospodarczej.
  5. Zasady rozliczeń podatkowych.
  6. Ewidencja materiałów, towarów oraz wyrobów gotowych.
  7. Ewidencja kosztów.
  8. Przychody i koszty ze sprzedaży.
  9. Kapitały, rezerwy i fundusze.
  10. Bilans, rachunek zysków i strat.
  11. Sprawozdawczość finansowa.

III. Obsługa programu finansowo-księgowego - Symfonia

 1. Podstawowe pojęcia.
 2. Plan kont.
 3. Księgowanie - program płace, środki trwałe.
 4. Zestawienia - sporządzanie raportów.
 5. Bilans, rachunek zysków i strat.