Terapia pedagogiczna z emisją głosu

Są to studia podyplomowe, nadające nową specjalność, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (...).

Studia są przeznaczone dla nauczycieli i innych osób posiadających przygotowanie pedagogiczne,  ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji w danym kierunku.

 Adresaci:

Słuchaczami studiów mogą być osoby z wykształcenie wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

 •  odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia,
 •  świadectwo potwierdzające przygotowanie pedagogiczne
 •  zgłoszenia dostępnego na naszej stronie,
 •  podpisanie umowy,
 •  1 zdjęcie (35 x 45 mm). 

  Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do prowadzenia zespołów korekcyjno - kompensacyjnych , zespołów wyrównawczych , klas wyrównawczych i terapeutycznych dla dzieci  i młodzieży  wieku szkolnym  a w szczególności:   w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,   w świetlicach terapeutycznych, w różnego rodzaju ośrodkach terapeutycznych ,  w szkołach (przedszkolach) ogólnodostępnych.  

Zakres tematyczny studiów:

 • Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka
 • Psychologia rozwojowa , wychowawcza i kliniczna
 • Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania początkowego
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
 • Metodyka  zajęć  korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami  w  nauce   języka polskiego
 • Metodyka  zajęć  korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami  w  nauce  matematyki
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami  rozwoju emocjonalnego i społecznego.
 • Organizacja procesu diagnostyczno - terapeutycznego
 • Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy
 • Emisja głosu
 • Arteterapia
 • Muzykoterapia
 • Kinezyterapia
 • Praktyka
 • Egzamin dyplomowy

Charakter studiów; podyplomowe studia kwalifikacyjne.

Czas trwania: 3 semestry, ( 390 godziny + 180 godzin praktyk)

Opłaty:

 • Wpisowe: 250 zł
 • Opłata za 1 semestr: 1150 zł / przy jednorazowej opłacie  za trzy semestry koszt studium wynosi 3250 zł.
 • Opłata ratalna za studia 350 zł  ( 10 rat ).

Kadra: wybitni i doświadczeni eksperci, pedagodzy i psychologowie , nauczyciele w zakresie terapii pedagogicznej

Studia  uruchamiamy : styczeń, marzec, październik.