Psychologia interwencji i zrządzania kryzysem

                                                   

Studia skierowane są do absolwentów takich kierunków jak: psychologia, pedagogika, resocjalizacja, socjologia, prawo, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie. Dla osób pragnących zdobyć kompetencje specjalistyczne w sytuacji wystąpienia nagłych okoliczności, zagrażających stabilności w funkcjonowaniu instytucji, organizacji.

Cel

Zdobycie wiedzy z zakresu:

-              aspektów psychologicznych funkcjonowania w sytuacji kryzysu (sytuacyjnego, rozwojowego, egzystencjalnego czy środowiskowego);

-              zasad wczesnej interwencji psychologicznej i prawnej w przypadku ofiar kryzysów; różnic indywidualnych w zmaganiu się z konsekwencjami doświadczeń kryzysowych i traumatycznych;

-              mechanizmów i strategii interwencji kryzysowej w sytuacjach ekstremalnych, takich jak zagrożenie życia (w tym zagrożenie epidemiologiczne);

-              kryzysów wynikających z chronicznych konfliktów; natury i funkcji destrukcyjnych mechanizmów adaptacji (w tym emocji destrukcyjnych, autodestrukcyjnych).

Absolwent studiów zdobędzie praktyczne umiejętności: diagnozy czynników ryzyka występowania zaburzeń pourazowych po doświadczeniu kryzysu lub traumy; interwencji kryzysowych (PTSD, zarówno ostrego stanu, jak i odroczonego w czasie). Będzie potrafił planować działania interwencyjne we współpracy z właściwymi instytucjami, świadczącymi pomoc specjalistyczną.

Studia wyposażą absolwenta w zakresie profesjonalnej pomocy w placówkach edukacyjnych, socjoterapeutycznych, ośrodkach interwencji kryzysowej, hospicjach, zakładach karnych i poprawczych, policji, służbie więziennej, domach pomocy społecznej.

Analiza sytuacji społecznej wskazuje potrzebę wykształcenia specjalistów, którzy sprawnie i w sposób profesjonalny zajmą się osobami doświadczającymi kryzysu, bądź zagrożonymi wystąpieniem takiej sytuacji. Sytuacja związana z COVID 19 ujawniła liczne obszary wymagające systemowych rozwiązań. Możemy spodziewać się odroczonych w czasie skutków izolacji społecznej, której jako społeczeństwo doświadczyliśmy.

Absolwenci studiów podyplomowych będą zatem posiadali wiedzę i profesjonalne przygotowanie do prowadzenia wczesnej interwencji i diagnozy osób dotkniętych kryzysami o zróżnicowanej etiopatogenezie i symptomatologii. Ponadto będą animatorami profesjonalnej współpracy ośrodków i instytucji zaangażowanych w sytuacje szeroko rozumianej interwencji i pomocy poszkodowanym i potrzebującym wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

Absolwenci studiów z zakresu interwencji i zarządzania będą mogli podejmować pracę, jako niezależni konsultanci, bądź członkowie zespołów kryzysowych. Mogą stanowić także wartościowy wkład w zachowaniu stabilności instytucji, w której obecnie świadczą pracę.

Warunki zaliczenia

 • minimum 90% obecności na zajęciach,
 • zaliczenie poszczególnych zajęć w ramach studiów,
 • egzamin dyplomowy- studium przypadku - projekt interwencji kryzysowej.

Organizacja i tematyka zajęć

Program obejmuje 370 godzin zajęć:

- wykłady,

- warsztaty i ćwiczenia (gotowość do pracy własnej jest podstawą do podjęcia kształcenia- praca związana jest z dużym napięciami emocjonalnymi i tylko osoba, która pozna swoje ograniczenia psychologiczne, będzie potrafiła skutecznie działać pod presją).

Zajęcia warsztatowe prowadzone będą w bezpiecznych warunkach i z zagwarantowaniem opieki specjalistów.

Studia przewidują zajęcia stacjonarne, jednak w sytuacji obostrzeń w ramach reżimu sanitarnego zaproponujemy tryb  on- line dla wykładów i ćwiczeń. Warsztaty natomiast zrealizujemy w trzecim semestrze po zmianie warunków niesprzyjających kontaktowi bezpośredniemu.


Tematyka studiów jest interdyscyplinarna i obejmuje wiedzę z zakresu stosowanej psychologii klinicznej, psychologii traumy, psychologii społecznej zorientowanej na psychologię konfliktów i kryzysów oraz psychoprofilaktykę.

Szczególny nacisk położony zostanie na następujące zagadnienia:

 1. psychologicznych aspektów zdrowia i choroby - schorzeń psychosomatycznych i somatycznych, adaptacji do choroby i radzenia sobie z chorobą, podnoszenia jakości życia oraz promocji zachowań prozdrowotnych,
 2. uwarunkowań i mechanizmów zachowań agresywnych i przemocowych, zwłaszcza wśród młodzieży, możliwości zapobiegania ich kształtowania się i resocjalizacji,
 3. uwarunkowań i mechanizmów procesów adaptacji do sytuacji trudnej, przewartościowania i uruchomienia czynników autoregulacyjnych
 4. mechanizmów zmiany zachowania i osobowości w kontekście efektywności oddziaływania psychologicznego

    Czas trwania: 3 semestry (370 godzin + 150 godzin praktyk)

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

 •  odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 •  świadectwo potwierdzające przygotowanie pedagogiczne
 •   zgłoszenia dostępnego na naszej stronie,
 •   podpisanie umowy,
 •   1 zdjęcie (35 x 45 mm).

Opłaty za studia prosimy wpłać na konto  : 

 Centrum Szkolenia Zawodowego

 02-495 Warszawa ul  Dzieci Warszawy 42 

  Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie

39 8931 0003 0733 5281 2000 0001

 Opłaty:

 • Wpisowe: 250 zł
 • Czesne za jeden semestr: 1400 zł / przy wpłacie jednorazowej za trzy semestry 3800 zł /Opłata ratalna za studia 470 zł ( 10 rat ).

Studia  uruchamiamy dwa razy w roku akademickim ( listopad - marzec)