Kursy doskonalące

 

Ratownictwa i pierwszej pomocy

Kurs skierowany jest do kadry pedagogicznej pracowników placówek oświatowych i innych instytucji zajmujących się opieką i organizacją imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży.

Czas trwania: 24 godziny
Koszt uczestnictwa: 350 zł od osoby

Psychorysunek i bajka w terapii dzieci

Czas trwania: 16 godzin
Koszt: 250 zł od osoby

Kurs skierowany do nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek.

Problemy w nauce i sposoby motywowania uczniów do pracy

Czas trwania: 16 godzin
Koszt: 250 zł od osoby
Adresaci: rady pedagogiczne wszystkich typów szkół i placówek

W programie:

 • przybliżenie zagadnień związanych z motywacją,
 • diagnozowanie i analiza przyczyn braku motywacji,
 • motywowanie,
 • opracowanie strategii wewnątrzszkolnej, czyli jak pracować z dzieckiem aby chętnie uczyło się i przychodziło do szkoły.

Metody aktywizujące w procesie nauczania

Czas trwania: 20 godzin
Koszt: 300 zł od osoby
Adresaci: rady pedagogiczne wszystkich typów szkół i placówek

W programie:

 • klasyfikacja metod aktywizujących,
 • sprawne mówienie, myślenie i czytanie,
 • analiza przypadków,
 • gry, metody kreatywne.

Praca z dzieckiem napotykającym na trudności w nauce

Czas trwania: 16 godzin
Koszt: 250 zł od osoby
Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

W programie:

 • terapia indywidualna,
 • zespoły korekcyjno-kompensacyjne,
 • zespoły wyrównawcze,
 • rganizacja pomocy.

Wybrane metody pracy z dziećmi

Czas trwania: 16 godzin
Koszt: 250 zł od osoby
Adresaci: nauczyciele, wychowawcy

W programie:

 • gry i zabawy relaksacyjne,
 • metody inscenizacji - drama,
 • zajęcia plastyczne.

Emisja głosu

Czas trwania: 16 godzin
Koszt: 250 zł od osoby
Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

W programie:

 • prawidłowe operowanie głosem,
 • doskonalenie umiejętności emisyjnych,
 • dykcja,
 • radzenie sobie z tremą,

  

Jak stawiać cele rozwojowe i edukacyjne aby budowały zaangażowanie uczniów?

 Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności w zakresie organizowania i prowadzenia lekcji z uczniami o różnych potrzebach i możliwościach edukacyjnych, sprzyjających angażowaniu się uczniów w proces nauczania-uczenia się i stymulujących ich rozwój poznawczy.

 Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacji, szczególnie nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 8 godzin
Koszt: 150 zł od osoby

 Tematyka zajęć:

 1. Założenia programu a możliwości umysłowe dzieci (myślenie operacyjne, reprezentacje poznawcze, psychomotoryka).
 2. Konsekwencje „papierowego” sposobu prowadzenia lekcji oraz korzystania z gotowych rozkładów materiału dla rozwoju uczniów.
 3. Czynniki, od których zależą efekty uczenia się  leżące po stronie ucznia, nauczyciela, sytuacji uczenia się.
 4. Tworzenie klimatu wspierającego aktywność uczniów.
 5. Przykłady scenariuszy lekcji i  zadań angażujących uczniów i sprzyjających ich rozwojowi poznawczemu.

 Jak ocenianie kształtujące może wpłynąć na sukces edukacyjny ucznia?

 Celem szkolenia jest zrozumienie idei oceniania kształtującego i jego związku z braniem odpowiedzialności ucznia za efekty uczenia się oraz doskonalenie umiejętności w zakresie posługiwania się oceną kształtującą.

 Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacji, szczególnie nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

 Czas trwania: 8 godzin
Koszt: 150 zł od osoby

Tematyka zajęć:

 1. Czym jest ocena szkolna, czemu i komu służy?
 2. Ocena w funkcji informacyjnej oraz nagrody/kary, jej odbiór przez ucznia i wpływ na uczenie się.
 3. Rola informacji zwrotnych w ocenianiu kształtującym (czym w istocie jest dialog nauczyciel-uczeń w procesie oceniania?).
 4. Jak ocenianie kształtujące pomaga się uczyć – analiza wybranych przykładów zadań wraz z zachowaniem uczniów i nauczycieli (ilustracja efektywnego dialogu nauczyciel-uczeń w procesie oceniania wytworu ucznia).

 Doskonalenie własnych kompetencji w zakresie diagnozy potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów

 

Celem szkolenia jest poznanie metod i technik umożliwiających rozpoznawanie tendencji rozwojowych dziecka, jego opóźnień i zaburzeń oraz wyodrębnianie z grupy uczniów dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Badanie mocnych i słabych stron ucznia, monitorowanie jego postępów oraz planowanie działań wspomagających.

 Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacji; szczególnie nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

 Czas trwania: 8 godzin
Koszt:
150 zł od osoby

Tematyka zajęć:

 1. Diagnoza pedagogiczna i jej znaczenie dla działań stymulujących, terapeutycznych i wyrównawczych.
 2. Podstawowe metody i techniki diagnostyczne. 
 3.  Rozpoznawanie potrzeb, możliwości, trudności i zaniedbań rozwojowych dzieci – opis oraz interpretacja.
 4. Badanie mocnych i słabych stron ucznia.
 5. Monitorowanie osiągnięć ucznia.

 Dziecko zahamowane, izolowane, odrzucone – jak je rozpoznać, jak mu pomóc, jak z nim pracować?

 Celem szkolenia jest nabycie umiejętności badania społecznej pozycji ucznia w klasie; jego samopoczucia. Włączanie w zespół dzieci izolowanych i odrzuconych. Rozpoznawanie dzieci zahamowanych; organizowanie pracy z dziećmi zahamowanymi.

 Adresaci: nauczyciele szkoły podstawowej.

Czas trwania: 8 godzin
Koszt: 150 zł od osoby

 Tematyka zajęć:

 1. Układ nerwowy i jego dynamika; zakłócenia przebiegu procesów nerwowych.
 2. Przejawy zaburzenia dynamiki nerwowej u dzieci w sferze ruchowej, poznawczej, emocjonalnej.
 3. Wskazania do pracy z dziećmi zahamowanymi i nadpobudliwymi.
 4. Badanie struktury społecznej klasy – techniki socjometryczne.
 5. Badanie samopoczucia dziecka w klasie – kwestionariusz „Ja w klasie”
 6. Włączanie w grupę dzieci izolowanych i odrzuconych – techniki integrujące zespół.

 

Związek rozwoju psychicznego z ruchowym. Psychomotoryka. Jak usprawniając motorykę przyczyniamy się do poprawy wyższych czynności umysłowych jakimi są czytanie i pisanie?

 Celem szkolenia jest ukazanie związku pomiędzy rozwojem psychicznym i ruchowym. Ponieważ zaburzenia rozwoju psychomotorycznego warunkują występowanie trudności w nauce, szkolenie ma za zadanie pomóc nauczycielom wychwycić nieprawidłowości w rozwoju ruchowym, poznawczym, integracji percepcyjno-motorycznej i organizowaniu zajęć o charakterze kompensacyjno – usprawniającym.

 Adresaci: nauczyciele szkoły podstawowej.

 Czas trwania: 16 godzin
Koszt: 250 zł od osoby

Tematyka zajęć:

 1. Pojęcie integracji percepcyjno-motorycznej; jej znaczenie w odbiorze informacji, interpretacji informacji i organizowania odpowiedzi na te informacje (reakcji).
 2. Ilustracja integracji percepcyjno-motorycznej na przykładzie „prostej” czynności, jaką jest dla pięcioletniego dziecka odwzorowywanie kwadratu (omawianie kolejnych czynności dziecka z uwzględnieniem wymaganych do tych czynności sprawności i/lub umiejętności: dużej motoryki, lateralizacji, znajomości kierunku, wyodrębniania figury z tła, percepcji kształtu, ruchów oka, przeniesienia czasowo-przestrzennego, małej motoryki).
 3. Zaburzenia rozwoju psychomotorycznego a trudności w nauce (czytaniu, pisaniu, liczeniu, zajęciach plastycznych, konstrukcyjnych, rytmiki i gimnastyki).
 4. Metody diagnozy integracji percepcyjno-motorycznej.
 5. Skarbiec zabaw i ćwiczeń usprawniających psychomotorykę – usprawnianie psychomotoryczne oraz rehabilitacja psychodydaktyczna.

 Badanie dojrzałości szkolnej dziecka

 Celem szkolenia jest zapoznanie kursantów z metodami badania dojrzałości szkolnej w kontekście wymagań programowych i prognozowanie na podstawie jej wyników sukcesu/porażki edukacyjnej dziecka.

 Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

 Czas trwania: 8 godzin
Koszt: 150 zł od osoby

Tematyka zajęć:

 1. Dojrzałość szkolna: ogólna charakterystyka, sylwetka dziecka dojrzałego i niedojrzałego do rozpoczęcia nauki szkolnej.
 2. Dojrzałość szkolna w zakresie rozwoju fizycznego, społecznego, emocjonalnego, procesów poznawczych.
 3. Metody oceny dojrzałości szkolnej: dużej motoryki, małej motoryki, lateralizacji, spostrzegania wzrokowego i słuchowego, mowy i myślenia, pamięci, rozwoju emocjonalnego i społecznego.
 4. Badanie poziomu myślenia operacyjnego dziecka – próby Piagetowskie.
 5. Myślenie operacyjne dziecka i jego związek z rozumieniem matematyki.
 6. Ocena dojrzałości szkolnej B. Janiszewskiej.

 

Jak sobie radzić z zachowaniami uczniów przeszkadzającymi w prowadzeniu lekcji?

 Celem szkolenia jest pomoc nauczycielom w utrzymywaniu dyscypliny w czasie lekcji. Zapoznanie nauczycieli z zagrywkami jakie inicjują uczniowie w celu zaburzenia toku lekcji; przyczynami inicjowania zagrywek, rozpoznawaniem ich i radzeniem sobie z nimi. Do omawiania relacji nauczyciel - uczeń zostanie wykorzystana analiza transakcyjna E. Berna.

 Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacji.

 Czas trwania: 8 godzin
Koszt: 150 zł od osoby

Tematyka zajęć:

 1. Wprowadzenie do analizy transakcyjnej E. Berna. Podstawowe założenia i pojęcia analizy transakcyjnej.
 2. Najbardziej popularne gry prowadzone przez uczniów zaburzające tok lekcji. Jakie korzyści osiągają uczniowie prowadzący gry?
 3. Jak rozpoznać grę? Jak nie dać się wciągnąć w grę? Jak zastopować grę uczniowską?
 4. Analiza wybranych gier uczniowskich wraz ze sposobem skutecznego ich przerywania.
 5. Umiejętności interpersonalne nauczyciela niezbędne do utrzymywania dyscypliny na lekcji.
 6. Inne sposoby i techniki utrzymywania w klasie dyscypliny: umiejętność dzielenia się odpowiedzialnością z uczniami, komunikaty „ja”, „aktywne słuchanie”, nagrody i kary, zajęcia o charakterze terapeutycznym (m.in. badanie opinii, inscenizacje, techniki plastyczne).

 Metody komunikacji interpersonalnej z rodzicami

 Celem szkolenia jest pomoc w wypracowaniu dobrych relacji pomiędzy nauczycielem i rodzicami, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania dziecka w szkole – jego sukcesu edukacyjnego, dobrego samopoczucia, dobrych relacji z rówieśnikami. Omówione zostaną sposoby prowadzenia rozmowy umożliwiające porozumienie oraz najważniejsze zabiegi socjotechniczne.

 Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacji.

 Czas trwania: 6 godzin
Koszt: 150 zł od osoby

Tematyka zajęć:

 1. Środowisko rodzinne ucznia; oczekiwania i  postawy rodziców wobec szkoły -  konsekwencje dla ucznia i nauczyciela.
 2. Relacja nauczyciel – rodzic a sukces (porażka) edukacyjny dziecka.
 3. Przyczyny trudności w kontaktach rodziców z nauczycielami – czego boją się rodzice, a czego nauczyciele?
 4. Organizowanie współpracy nauczyciela z rodzicami uczniów – warunki dobrej współpracy; przestrzeganie podstawowych reguł (od organizacji przestrzeni do sposobów prowadzenia rozmowy).
 5. Trudny rodzic – jak sobie z nim radzić?
 6.  Organizowanie spotkań rodzic – dziecko – nauczyciel.
 7. Umiejętności interpersonalne niezbędne w kontaktach z rodzicami. Trening umiejętności i podstawowe zabiegi socjotechniczne.

 

Zastosowanie teorii Piageta w edukacji wczesnoszkolnej

 Celem szkolenia jest nabycie umiejętności wspomagania rozwoju umysłowego uczniów oraz edukacja matematyczna w oparciu o teorię J. Piageta. Dostarczenie wskazówek do prowadzenia zajęć stosownie do możliwości umysłowych dzieci i ich strefy najbliższego rozwoju.

 Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

 Czas trwania: 8 godzin
Koszt: 150 zł od osoby

Tematyka zajęć:

 1. Podstawowe błędy wczesnoszkolnej edukacji matematyki.
 2. Zarys teorii Piageta dotyczącej rozwoju poznawczego dzieci.
 3. Stadium inteligencji dziecka (teoria Piageta) a rozumienie szkolnej matematyki.
 4. Badanie operacyjności – próby Piagetowskie.
 5. Zastosowanie prób Piagetowskich w badaniu dojrzałości szkolnej dziecka.
 6. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci. Korzystanie ze strefy najbliższego rozwoju.

 

Zaburzenia zachowania. Nerwice dziecięce

 Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z tematyką najczęściej występujących i najtrudniejszych niepożądanych zachowań uczniów, zachowań nerwicowych oraz nerwic dziecięcych. Nabycie umiejętności rozpoznawania ich, szukania przyczyn ich występowania oraz postępowania terapeutycznego.

 Adresaci: nauczyciele szkoły podstawowej; szczególnie edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 8 godzin
Koszt: 150 zł od osoby

 Tematyka zajęć:

 1. Zachowania niepożądane i zaburzenia zachowania.
 2. Przyczyny zachowań niepożądanych i zaburzeń zachowania.
 3. Zachowania opozycyjno-buntownicze i agresja. Przeciwdziałanie.
 4. Lęki dziecięce. Lęki rozwojowe i wykraczające poza normę. Przyczyny zaburzeń lękowych. Przeciwdziałanie.
 5. Dziecięca seksualność: zachowania masturbacyjne (jak na nie reagować? Jak przeciwdziałać?), orientacyjne, interakcyjne, twórcze.
 6. Nerwice dziecięce: związane z jedzeniem, wydaleniem, zaburzeniami snu, mowy; nerwica ruchowa, natręctwa.
 7. Depresja dziecięca.
 8. Postępowanie korekcyjne w przypadku zachowań niepożądanych i nerwicowych: techniki relaksacyjne, zabawy tematyczne, inscenizacje, taniec i zabawy przy muzyce, techniki projekcyjne.